๐ŸŒŽ ๐ŸŒ ๐ŸŒ๐Ÿค ๐Ÿ™Thankful for Brilliant People: I am proud and honored to be connected with great thinkers with great taste in books. ๐Ÿค ๐Ÿ™ ๐ŸŒŽ ๐ŸŒ ๐ŸŒ

I am proud and honored to be connected with great thinkers with great taste in books.


I would like to share a story, 


that meant the world  to me, as  Hermann Hesse was the biggest impact on my youth


and on my life and I was happy to be confirmed

  it was not only me...

who deeply agree

Hermann Hesse's books are brilliant.

Reading books are priceless.๐Ÿ’™ ๐Ÿ’œ

๐ŸŒŽ ๐ŸŒ ๐ŸŒSource:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


๐ŸŒŽ ๐ŸŒ ๐ŸŒ


๐ŸŒŽ ๐ŸŒ ๐ŸŒ๐ŸŒŽ ๐ŸŒ ๐ŸŒ๐ŸŒŽ ๐ŸŒ ๐ŸŒ

๐ŸŒŽ ๐ŸŒ ๐ŸŒ๐ŸŒŽ ๐ŸŒ ๐ŸŒ๐ŸŒŽ ๐ŸŒ ๐ŸŒ

๐ŸŒŽ ๐ŸŒ ๐ŸŒ๐ŸŒŽ ๐ŸŒ ๐ŸŒ๐ŸŒŽ ๐ŸŒ ๐ŸŒ
๐ŸŒ ๐ŸŒ